top of page

Σχετικά με την εκκλησία

_EIK0001.jpg

Τι πιστεύουμε

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, είναι ένα δόγμα αναγνωρισμένο από το Κράτος και σαν εκκλησία λειτουργεί με άδεια του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό Α3/102/29-9-1997. Έχει σαν καταστατικό της την Αγία Γραφή, η οποία είναι Θεόπνευστη. (2 Τιμόθεος 3:16). Ο αρχηγός της είναι ο ίδιος ο Σωτήρας μας ο Ιησούς Χριστός, οι δε υπηρετούντες Αυτόν, θεωρούνται δούλοι του.

Η σημασία των λέξεων του ονόματος είναι :

Ελευθέρα: διότι είναι αυτοκέφαλη, δηλαδή δεν έχει εξάρτηση -άμεση ή έμμεση- από καμία ξένη οργάνωση ελληνική ή εξωτερικού.

Αποστολική: διότι ο στόχος της είναι η λειτουργία της και η ζωή της να ταυτίζεται με την εκκλησία των αποστόλων του Ιησού Χριστού.

Εκκλησία: διότι θέλει να αποτελεί το '' σώμα του Χριστού'' .

Πεντηκοστής: διότι πιστεύει ότι ο πιστός πρέπει να λάβει το Άγιο Πνεύμα και να ενδυθεί δύναμη εξ’ ύψους, όπως έλαβαν οι απόστολοι την ήμερα της Πεντηκοστής και όλοι οι πρώτοι χριστιανοί της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

 πιστεύει και εκτελεί: 

α) Το ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΕΝ ΥΔΑΤΙ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να βαπτισθεί ένα άτομο στο νερό, είναι να έχει πιστέψει στο Χριστό και στο Ευαγγέλιό Του και να έχει μετανοήσει από την αμαρτία. (Μάρκος ιστ: 16, Πράξεις β: 36-39). Γίνεται επομένως σε άνδρες και γυναίκες που είναι σε θέση να πιστέψουν και να μετανοήσουν. (Πράξεις η: 36-39).

β) Την ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ, που γίνεται ακριβώς όπως την έκαμε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός (Λουκάς κβ: 14-21) και την παρέδωσε στους αποστόλους

(Α' Κορινθίους Ια: 23-27). Πιστεύει ότι ο οίνος και ο άρτος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού πνευματικός, δια της πίστεως. (Α' Κορινθίους ια: 27-30). Στην Θεία κοινωνία λαβαίνουν μέρος μόνο οι πιστοί χριστιανοί, που έχουν μετανοήσει από την αμαρτία

(Α' Κορινθίους Ια: 28).

Η Θεία κοινωνία γίνεται κάθε Κυριακή (Πράξεις β: 47, κ: 7).

γ) Τον ΓΑΜΟ, που πρέπει να είναι τίμιος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο (Εβραίους ιγ: 4), απαγορευμένου του διαζυγίου σε κάθε περίπτωση, παρεκτός λόγου πορνείας (Ματθαίος ε: 32) και μη επιτρεπομένου δευτέρου γάμου (Α' Κορινθίους ζ: 11). Μόνο ο θάνατος μπορεί να χωρίσει το ανδρόγυνο (Α' Κορινθίους ζ: 39),

γι' αυτό και η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, δεν δίνει διαζύγια.

δ) Το ΕΥΧΕΛΑΙΟ, που αφορά τους ασθενείς και δίνει θεραπεία στο σώμα. Ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι χρίουν τον ασθενή με έλαιο, επιθέτουν τα χέρια τους επάνω του και προσεύχονται, όπως παραγγέλλει ο Λόγος του Θεού (Ιάκωβος ε: 14, Μάρκος στ: 13).

Ο Ιησούς χριστός θεραπεύει τον ασθενή.

ε) Την ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, που γίνεται από τον μετανοούντα αμαρτωλό ενώπιον πάντων (Μάρκος α: 5, Πράξεις Ιθ: 18), ή κατ' Ιδίαν (Ιάκωβος ε: 16), για να λάβει συγχώρεση από τον μόνο Σωτήρα και Λυτρωτή, τον Ιησού Χριστό (Πράξεις δ: 12). στ) Το ΧΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, που συνιστά στους πιστούς, να ζητήσουν από τον ίδιον τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, που είναι ο Μόνος δυνατός να χρίσει τον άνθρωπο

με το Πνεύμα Του το Άγιο (Ματθαίος γ: 11). Σαν σημείο ότι πραγματικά ένα άτομο έχει χρισθή με Πνεύμα Άγιο, είναι το σημείο των ξένων γλωσσών, που δόθηκε στους αποστόλους και τους χριστιανούς της πρώτης αποστολικής Εκκλησίας

(Πράξεις β: 5, 1: 44-48, Ιθ: 6, Α' Κορινθίους Ιδ: 22).

ζ) Τις ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ, που είναι πέντε και τις δίνει ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, ο Ιησούς Χριστός: "Και αυτός έδωκεν, άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους". Χειροτονεί επισκόπους, που λέγονται και πρεσβύτεροι ανά πάσαν εκκλησίαν (Πράξεις Ιδ: 23), πιστούς αδελφούς, που πρέπει να είναι απαραιτήτως παντρεμένοι, με παιδιά που τα έχουν στην υποταγή τους, με καλή μαρτυρία (Α . Τιμοθέου γ: 1-8, Τίτος α: 5-1 0).

 

Παρακάτω αναφέρουμε τα βασικά δόγματα της πίστης που τηρεί η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής.

 1. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... Η Αγία Γραφή είναι Θεόπνευστη και φανερώνει το σωτήριο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο.

 2. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... Υπάρχει μόνο ένας αληθινός Θεός: (Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Αγιο, Τριάδα ομοούσιος και αχώριστος).

 3. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... Στην Θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την ενανθρώπισή του.

 4. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... ότι ο ανθρωπος καθ' ομοίωση και εικόνα Θεού πλασμένος, αμάρτησε με την παρακοή του – εισάγοντας την αμαρτία και κατ' επέκταση το θάνατο στον κόσμο.

 5. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... Κάθε άνθρωπος μπορεί να αποκαταστήσει την σχέση του με τον Θεό μέσα από την Σωτηρία (αναγέννηση) που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός δια της πίστεως σε Αυτόν.

 6. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ... τα δύο βασικά διαταγμάτα του Ιησού Χριστού:

  • Βάπτιση στο νερό, αφού κάποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστό

  • Θεία κοινωνία

 7. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... στο βάπτισμα στο Αγιο Πνεύμα που δίδεται εις τους πιστεύοντας

 8. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... οτι η εκκλησία έχει σκοπό να φανερώσει τον Ιησού Χριστό στους ανθρώπους.

 9. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... ότι ο Χριστός θεραπεύει τον άνθρωπο και σήμερα.

 10. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... στην μακάρια ελπίδα–υπόσχεση ότι ο Ιησούς όπως αναλήφθηκε, θα επιστρέψει στην γη - Δευτέρα Ελευση - "κρίναι ζώντας και νεκρούς".

Το Σύμβολο της Πίστεως

Πιστέυω είς ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα,
Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή,
τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός,

Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί,

διού τα πάντα εγένετο.
Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν

κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και

Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.
Και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τας γραφάς.
Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς,
ού της Βασιλείας ούκ έσται τέλος.
Και είς το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν,

το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,
το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκηνοούμενον και συνδοξαζόμενον,
το λαλήσαν δια των προφητών.
Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν.
Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.
Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
Αμήν.

pexels-rodnae-productions-5875069.jpg

Ιστορία της Εκκλησίας

_EIK0005bible.jpg

Το έργο στα Χανιά ξεκίνησε από τον αδελφό Πάνο Ζαχαρίου το 1946. Ο αδ. Ζαχαρίου ήταν ένας Ευαγγελικός που έγινε φλογερός κήρυκας του ευαγγελίου και ποιμένας στην εκκλησία της Πεντηκοστής. Δικάστηκε 11 φορές για το όνομα του Ιησού και γενόμενος θύμα ψευδομαρτύρων καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλάκιση.

Ο αδελφός Δημήτρης Πλάκας (1927-1996) πίστεψε στο Χριστό το 1955. Το 1957 ανέλαβε την Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΑΕΠ) στα Χανιά, μετά από τον θάνατο του αδερφού Ζαχαρίου. Υπηρέτησε την εκκλησία των Χανίων για 8 χρόνια. Το 1964 αναχώρησε για την Αμερική μαζί με την σύζυγό του. Εργαζόταν για να ζήσει την οικογένειά του και παράλληλα υπηρετούσε το έργο του Θεού στην Ελληνική εκκλησία της Πεντηκοστής στην Αμερική.

Το διάστημα αυτό δεν υπήρχε στην εκκλησία των Χανίων δεν υπήρχε κάποιος μόνιμος ποιμένας, αλλά υπηρέτησαν την εκκλησία αδερφοί από Αθήνα και διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μετά από 10 χρόνια (1974) ο αδ. Δημήτρης Πλάκας επέστρεψε στα Χανιά της Κρήτης, μαζί με την σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά. Είχε πολύ αγάπη και ζήλο για το έργο του Θεού και συνέχισε να υπηρετεί στην εκκλησία της Πεντηκοστής. Ευαγγέλισε πόλεις και χωριά σχεδόν σε όλη την Κρήτη. Έτσι υπήρξε σταδιακή αύξηση των πιστών.

Μετά από επικοινωνία του αδ. Πλάκα με τον αδελφό Λ. Φέγγο, του εξέφρασε την επιθυμία του να ενωθεί με την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Αυτό έγινε έπειτα από έρευνα και προσεκτική μελέτη του Λόγου του Θεού από τον αδερφό Δημήτρη και ενώ παράλληλα επαλήθευε την διδασκαλία της ΕΑΕΠ με τον λόγο του Θεού. Έτσι αποχώρησε από την ΑΕΠ και ξεκίνησε κατ’ οίκον συνάθροιση στο σπίτι του (Νίκου Καζαντζάκη 7), όπου υπήρξε μεγάλη προσέλευση νεολαίας. Το 1976 λόγω αύξησης των πιστών, ανοίχτηκε η πρώτη αίθουσα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησία Πεντηκοστής Χανίων στο κέντρο της πόλης όπου και στεγάστηκε για 2 χρόνια.

Συνεχίστηκε η αύξηση των πιστών με αποτέλεσμα την μετακόμισή της ΕΑΕΠ Χανίων (το 1985) στη οδό Αποκορώνου 32, στον 1ο όροφο. Λίγα χρόνια αργότερα αποφάσισαν να μετακομίσουν οι αδερφοί σε μεγαλύτερη αίθουσα (το 1991) στην οδό Αποκορώνου 99 (1ο όροφο).

Το 1985 ιδρύθηκε και η ΕΑΕΠ Ρεθύμνου, όπου για 10 χρόνια ο Δημήτρης Πλάκας, κήρυττε το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δύο φορές την εβδομάδα, ενώ παράλληλα ποίμαινε και την εκκλησία των Χανίων. Υπήρξαν πολλοί διωγμοί και δικαστήρια για προσηλυτισμό. Διώχτηκε πολύ από φανατικούς θρησκευόμενους και ενάντιους ανθρώπους, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να εμποδίσει τον αδελφό από το να εργάζεται το έργο του Θεού. Αντίθετα οι πιστοί αύξαναν. Το 1988 πίστεψαν περίπου 10 νέοι τους οποίους ελευθέρωσε ο Κύριος από την μάστιγα των ναρκωτικών. Οι περισσότεροι από αυτούς υπηρετούν σήμερα τον Κύριο σε διάφορες εκκλησίες της Ελλάδος.

Το 1991 αποτελεί σταθμό στην ιστορία της ΕΑΕΠ Χανίων. Εκείνη την χρονιά συστάθηκε ο πρώτος χριστιανικός ραδιοφωνικός σταθμός στα Χανιά με την επωνυμία: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 92,1 fm», ο οποίος ήταν καινοτόμος για την εποχή του, καθώς ήταν από τους πρώτους χριστιανικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ελλάδα. Στόχος του συγκεκριμένου σταθμού ήταν και είναι να διακηρύττει τις αλήθειες του ευαγγελίου αδάπανα και να επιστρέφει στο Χριστό απομακρυσμένες ψυχές. Το πρόγραμμα του αρχικά αποτελούταν από μαγνητοσκοπημένα κηρύγματα (κασέτες). Όμως με την πάροδο των χρόνων και την πρόοδο της τεχνολογίας, σήμερα πλέον οι πηγές εκπομπής αντικαταστάθηκαν με τους Η/Υ (MP3), internet και δορυφόρο, όπου μεταδίδονται τόσο μαγνητοσκοπημένα, όσο και ζωντανά κηρύγματα και εκπομπές από το στούντιο του ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ.

Τον Ιανουάριο του 1996 ο αδερφός Δημήτρης Πλάκας αναχώρησε για τον Κύριο. Το 1997 ανέλαβε την Εκκλησία των Χανίων ο αδελφός Αργύρης Πάσουλας, έπειτα από οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Εκείνη την χρονιά ο αδερφός από την Αθήνα όπου βρισκόταν μετακόμισε με την οικογένειά του στο Ρέθυμνο. Ο αδερφός Αργύρης Πάσουλας, ερχόταν από το Ρέθυμνο στα Χανιά 3 φορές την εβδομάδα (Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή) για να φέρει τον λόγο του Θεού στην εκκλησία των Χανίων. Το έργο στα Χανιά αυξήθηκε και μετά από 3 χρόνια (το 2000), όπου  η εκκλησία των Χανίων μετακόμισε σε αρκετά μεγαλύτερη αίθουσα στην οδό Αλεξάνδρου Παναγούλη 38 στον Κουμπέ, όπου και στεγάζεται μέχρι σήμερα (2008).

Το 2006 ο αδ. Αρ. Πάσουλας μετατίθεται επαγγελματικά στην Αθήνα, και  κατεβαίνει στην Κρήτη πλέον σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Ετσι τον αντικαθιστά ο αδερφός Παναγιώτης Μητράκης πρεσβύτερος της ΕΑΕΠ Χανίων με την υποστήριξη τότε, τριών διακόνων. Το 2007 ο αδερφός Αργύρης Πάσουλας μετακομίζει πλέον οικογενειακώς από το Ρέθυμνο στην Αθήνα και επισκέπτεται την εκκλησία των Χανίων κάθε ένα με δύο μήνες.

Το 2008, ο αδερφός Αργύρης Πάσουλας που ποίμαινε την ΕΑΕΠ Χανίων για περίπου 11 χρόνια, παραδίδει την θέση του υπευθύνου στον αδερφό Παναγιώτη Μητράκη. Τον αδερφό Π. Μητράκη τον πλαισιώνουν σήμερα*  τρεις ακόμα πρεσβύτεροι.

Σήμερα η ΕΑΕΠ Χανίων αριθμεί περίπου 100 πιστούς, όπου μεγάλο μέρος της απαρτίζεται από νέους οι οποίοι εργάζονται με ζήλο στον αγρό του Κυρίου ενασχολούμενοι είτε στο ραδιοφωνικό σταθμό, είτε στο internet, ή σε ευαγγελιστικές εξορμήσεις.

bottom of page