Τι φοβάσαι; Φοβάσαι το θάνατο; Φοβάσαι τη φτώχια; τον πόλεμο; τα πονηρά πνεύματα; την αρρώστια; τα ατυχήματα; τους κεραυνούς; τις ανεμοθύελλες; το σκοτάδι; τους σεισμούς; 
Υπάρχουν και πράγματα που δεν φευγούν, είναι πάντα μαζί μας.
ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟ ΘΕΟ ΤΟΣΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΦΟΒΟ ΕΧΟΥΜΕ.
ΟΣΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΓΑΠΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ ΤΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΟΒΟ ΕΧΟΥΜΕ!ΜΑΘΕ ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟ ΘΕΟ!!!
ΚΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΘΑ ΦΥΓΕΙ!

1'ΙΩΑΝΝΟΥ 4.16.
Και ημείς εγνωρίσαμεν και επιστεύσαμεντην αγάπην την οποίαν έχει ο Θεός προς ημάς.
Ο Θεός είναι αγάπη, και όστις μένει εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εναυτώ.
Εν τούτω είναι τετελειωμένη η αγάπη μεθ' ημών, διά να έχωμεν παρρησίαν εν τηημέρα της κρίσεως, διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και ημείς είμεθα εν τω κόσμωτούτω.
Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη,αλλ' η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον, διότι ο φόβος έχει κόλασιν· και οφοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη.
Ημείς αγαπώμεν αυτόν, διότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς.

ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ ΜΑΣ!