ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΑΤΑ

ΝΑΟΥΜ β:3-4[825]

 

3. Η ασπίς των ισχυρών αυτού είναι κοκκινοβαφής, οι άνδρες δυνάμεως ενδεδυμένοι ερυθρά· αι άμαξαι θέλουσι κινείσθαι με σίδηρον λάμποντα εν τη ημέρα της ετοιμασίας αυτού, και τα ελάτινα δόρατα θέλουσι σεισθή τρομερά.

4. Αι άμαξαι θέλουσι θορυβείσθαι εν ταις οδοίς, θέλουσι συγκρούεσθαι η μία μετά της άλλης εν ταις πλατείαις· η θέα αυτών θέλει είσθαι ως λαμπάδες, θέλουσι τρέχει ως αστραπαί.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΚ ια:9[1093]

Και οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμισυ, και δεν θέλουσιν αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσιν εις μνήματα.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΛΩΝ

ΙΩΒ ; []

 

ΝΑΡΚΩΣΗ ΣΕ ΕΓΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΛΕΥΡΟΤΟΜΗ – ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΓΕΝΕΣΗ β:21[2]

Και συνετελέσθησαν ο ουρανός και η γη και πάσα η στρατιά αυτών.

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ- ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ιδ:12 [841]

Και αύτη θέλει είσθαι η πληγή, με την οποίαν ο Κύριος θέλει πληγώσει πάντας τους λαούς τους στρατεύσαντας κατά της Ιερουσαλήμ· η σαρξ αυτών θέλει τήκεσθαι ενώ ίστανται επί τους πόδας αυτών, και οι οφθαλμοί αυτών θέλουσι διαλυθή εν ταις οπαίς αυτών, και η γλώσσα αυτών θέλει διαλυθή εν τω στόματι αυτών.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ θ:18[1092]

Υπό των τριών τούτων εθανατώθησαν το τρίτον των ανθρώπων· εκ του πυρός και εκ του καπνού και εκ του θείου του εξερχομένου εκ των στομάτων αυτών.

Όχι  ΑΜΒΛΩΣΗ

ΙΕΡΕΜΙΑΣ α:4 [670]

 

Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία, σε εγνώρισα· και πριν εξέλθης εκ της μήτρας, σε ηγίασα· προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα.

ΛΟΥΚΑΣ α:15 [900]

Διότι θέλει είσθαι μέγας ενώπιον του Κυρίου, και οίνον και σίκερα δεν θέλει πίει, και θέλει πληρωθή Πνεύματος Αγίου έτι εκ κοιλίας της μητρός αυτού,

BARCODE, ΧΑΡΑΓΜΑ 666

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ιγ:16 [1095]

Και έκαμνε πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών,

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΑΒΔΙΟΥ α:3-4 [817]

3. Η υπερηφανία της καρδίας σου ηπάτησε σε τον κατοικούντα εν τοις κοιλώμασι των κρημνών, του οποίου η κατοικία είναι υψηλή, όστις λέγει εν τη καρδία αυτού, Τις θέλει με καταβιβάσει εις την γην;

4. Εάν μετεωρισθής ως αετός και εάν θέσης την φωλεάν σου αναμέσον των άστρων, και εκείθεν θέλω σε καταβιβάσει, λέγει Κύριος.

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Β' ΠΕΤΡΟΥ γ:7:10 [1079]

οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη διά του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένοι, φυλαττόμενοι διά το πυρ εις την ημέραν της κρίσεως και της απωλείας των ασεβών ανθρώπων. 10 Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, καθ' ην οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν, τα στοιχεία δε πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθή, και η γη και τα εν αυτή έργα θέλουσι κατακαή.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΧΩΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ)

ΓΕΝΕΣΗ β:7 [2]

Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης. και ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής, και έγεινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν.

ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ  (ΒΙΟΛΟΓΙΑ)

ΓΕΝΕΣΗ α:20 [1]

Και είπεν ο Θεός, Ας γεννήσωσι τα ύδατα εν αφθονία νηκτά έμψυχα και πετεινά ας πέτωνται επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού.

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΛΛΟΙ ΗΛΙΟΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

ΓΕΝΕΣΗ α:3 [1]

Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω φώς· και έγεινε φώς·

ΔΙΑΤΤΟΝΤΕΣ ΑΣΤΕΡΕΣ (13/11/1833 Β.ΑΜΕΡ.)

ΑΠΟΚ ς:13 [1090]

και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γην, καθώς η συκή ρίπτει τα άωρα σύκα αυτής, σειομένη υπό μεγάλου ανέμου,

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ & ΟΙ ΦΥΛΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ – ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΥΣ

ΓΕΝΕΣΗ θ:25-27 [8]

25. Και είπεν, Επικατάρατος ο Χαναάν· δούλος των δούλων θέλει είσθαι εις τους αδελφούς αυτού.

26. Και είπεν, Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σημ. Και ο Χαναάν θέλει είσθαι δούλος εις αυτόν·

27. ο Θεός θέλει πλατύνει τον Ιάφεθ, και θέλει κατοικήσει εν ταις σκηναίς του Σημ, ο δε Χαναάν θέλει είσθαι δούλος εις αυτόν·

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ η ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ(ΑΤΟΜΑ,ΜΟΡΙΑ)

ΕΒΡΑΙΟΥΣ ια:3 [1066]

Διά πίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίθησαν με τον λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγειναν εκ φαινομένων.

ΣΟΔΟΜΑ & ΓΟΜΟΡΑ – ΙΕΡΙΧΩ(ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ)

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ς:20 [215]

Και ηλάλαξεν ο λαός, ότε εσάλπισαν με τας σάλπιγγας· και ως ήκουσεν ο λαός την φωνήν των σαλπίγγων, τότε ηλάλαξεν ο λαός αλαλαγμόν μέγαν, και κατέπεσε το τείχος υφ' εαυτό, και ανέβη ο λαός εις την πόλιν, έκαστος κατ' ενώπιον αυτού, και εκυρίευσαν την πόλιν.

Η ΓΗ ΑΙΩΡΕΙΤΑΙ (ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ)

ΙΩΒ κς:7 [501]

Εκτείνει τον βορέαν επί το κενόν· κρεμά την γην επί το μηδέν.

ΠΛΗΘΥΝΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

ΔΑΝΙΗΛ ιβ:4 [800]

Και συ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίον, έως του εσχάτου καιρού· τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει και η γνώσις θέλει πληθυνθή.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΡΙΤΡΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΓΗ

ΔΑΝΙΗΛ ιβ:4 [800]

 

Και συ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίον, έως του εσχάτου καιρού· τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει και η γνώσις θέλει πληθυνθή.

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΗΣΑ ξ:8 [665]

Τίνες είναι οι πετώμενοι ως νέφη και ως περιστεραί εις τας θυρίδας αυτών;

Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

ΗΣΑ μ:21-22 [650]

21. Δεν εγνωρίσατε; δεν ηκούσατε; δεν ανηγγέλθη προς εσάς εξ αρχής; δεν ενοήσατε από καταβολής της γης;

22. Αυτός είναι ο καθήμενος επί τον γύρον της γης και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες· ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλόνων αυτούς ως σκηνήν προς κατοίκησιν·