Μετάφραση Εβραϊκών Λέξεων και Ονομάτων

Αββά = Πατήρ

Ισραήλ = μαχητής του Θεού

Αββακούμ = εναγκαλίζω

Ισσαχάρ = μισθός

Αβδίου = υπήρέτης του Θεού

Ιωήλ = ο Κύριος είναι ο Θεός

Άβελ = πεδιάδα

Ιωσήφ = προσθήκη

Αβραάμ = πατέρας εθνών

Ιωνάς = περιστερά

Αγγαίος = εορτασμός

Κάιν = απόκτημα

Αδάμ = χωικός, χωματένιος

Κηφάς = Πέτρος

Αλληλούια = αινείτε τον Κύριο

Λευί = ένωση

Αμήν = Αλήθεια, Αληθινός

Μαλαχίας = ο αγγελιοφόρος Μου

Αμμί = λαός μου

Μανασσής = επιλήσμων

Αμώς = φορτίο

Μαράν αθά = ο Κύριος έρχεται

Ανανίας = ο Θεός είναι προστάτης μου

Μασσά = πειρασμός

Αριήλ = λιοντάρι Θεού

Μασχίλ = διδασκαλία

Ασήρ = μακαρισμός

Μαουζίμ = ο θεός των φρουρίων

Αχώρ = διατάραξη

Μαχαναϊμ = δύο στρατόπεδα

Βαβέλ = σύγχυση

Μελχισεδέκ = Βασιλιάς Δικαιοσύνης

Βαιθήλ = οίκος Θεού

Μεριβά = προσβολή

Βαρ = υιός του …

Μερρά = πικρία

Βενιαμίν = υιός δεξιάς

Μίσπα = σκοπιά

Βηθεσδά = οίκος ελέους

Μιχαϊας = τις ως ο Θεός

Βοάς = σε αυτόν η δύναμη

Μωάβ = νερό του πατέρα

Βοκίμ = κλαυθμός

Μωυσής = ανασυρμένος

Γάδ = ευτυχία

Ναβάλ = άφρονας

Γαλγαλά = αφαίρεση

Νάθαν = έλεγχος

Γαλεέ = σωρός μαρτυρίας

Ναομί = ευαρέσκεια

Γηρσώμ = πάροικος εδώ

Ναούμ = παρηγοριά

Δαβίδ = αγαπητός ή αρχηγός

Νεουσθαν = χάλκωμα

Δαλιδά = κομψή

Νεφθαλί = πόλη μου

Δάν = κρίση

Νώε = ανακούφιση

Δανιήλ = ο Κύριος  κριτής μου

Ορμά = καταστροφή

Έβεν Έζερ = πέτρα βοηθείας

Οζίας = Δύναμις Θεού

Έδ = μαρτύριο, μαρτυρία

Παύλος = μικρός

Εδώμ = κόκκινος

Ρεββέκα = σαγηνεύτρια

Ελιέζερ = ο Θεός βοηθός

Ρεχωβώθ = ευρυχωρία

Εμμανουήλ = Ο Θεός ανάμεσά μας

Ρουβήννα = γιος

Εσέκ = λογομαχία

Ρουχαμμά = ελεημένη

Εσχώλ = βότρυς

Σαμουήλ = αιτούμενος από τον Θεό

Εύα = ζωή

Σαλήμ = ειρήνη

Εφραίμ = αύξηση

Σάρρα = ηγεμόνισσα

Ζαβουλών = κατοίκηση

Σηγώρ = μικρή

Ζαχαρίας = ο Θεός θυμήθηκε

Σήθ = αντικατάσταση

Ησαΐας = ο Κύριος είναι σωτήρια

Σίτνα = έχθρα

Ιαβής = λυπημένος

Σοκχώθ = σκηνές

Ιακώβ = υποσκελιστής

Σολόμωντας = ειρηνικός

Ιεζεκιήλ = ο Θεός δύναμίς μου

Σοφωνίας = προστατεύεται

Ιερεμίας = ο Κύριος  ανυψώνει

Συμεών = ακοή

Ιερουσαλήμ = πόλη ειρήνης

Ταβέρα = εμπρησμός

Ιησούς = Σωτήρας

Φαλες = διαμερισμός

Ιησούς του Ναυή = Σωτήρας Ιχθύος

Φανουήλ = πρόσωπο Θεού

Ιαχείν = θα στηριχθεί

Φάρες = χαλασμός

Ιούδας = δοξολογία

Χριστός = Χρισμένος

Ισαάκ = αυτός που γελά

Ωσηέ = σωτηρία

Ισμαήλ = ο Θεός ακούει

Ωσαννά = δοξολογήτε τον Κύριο