Κατηγορίες Πνευμάτων μέσα απο τον Λόγο του Θεού

πνεύμα Πύθωνος
πνεύμα Πορνείας
πνεύμα Πονηρόν
πνεύμα Ακάθαρτον
πνεύμα Ασθενείας
πνεύμα Μαντείας
πνεύμα Δαιμονικό
πνεύμα Πλάνης
πνεύμα Αντιχρίστου
πνεύμα Δειλίας
πνεύμα Κόσμου
πνεύμα Νυσταγμού
πνεύμα Δουλείας
πνεύμα Πονηρόν-Άλαλο-Κωφόν
πνεύμα Βαθέως Ύπνου
πνεύμα Παραφροσύνης
πνεύμα Αιγύπτου
πνεύμα Θλίψεως
πνεύμα Κατατεθλιμμένο
πνεύμα Υψηλοφροσύνης
πνεύμα Υπερυφανίας
πνεύμα Ψεύδους
πνεύμα Ζηλοτυπίας
πνεύμα Ταραχής
   
Διεγέρθη Πνεύματος Παρά Κυρίου
   
−Το Πνεύμα Της Προφητείας
−7 Πνεύματα Του Θεού
−Πνεύμα Ζωής Εκ Θεού.
−Πνευμα Αληθείας
−Πνεύμα Του Θεού
−Πνεύμα Της Δόξης
−Πνεύμα Της Χάριτος
−Πνεύμα Άγιον
7 Πνεύματα Του Θεού
Πνεύμα Βουλής
Πνεύμα Δυνάμεως
Πνεύμα Σοφίας
Πνεύμα Συνέσεως
Πνεύμα Γνώσεως
Πνεύμα Φόβου Του Κυρίου
Πνεύμα Πραότητας
Πνεύμα Αγάπης
Πνεύμα Χαράς
Πνεύμα Μακροθυμίας
Πνεύμα Χρηστότητας
Πνεύμα Αγαθοσύνης
Πνεύμα Πίστεως
Πνεύμα Εγκρατείας
Πνεύμα Φανερώσεως
Πνεύμα Υιοθεσίας
Πνεύμα Ικεσιών
Πνεύμα Έξοχον
Πνεύμα Ταπεινόν
Πνεύμα Τεθλιμμένον
Πνεύμα Αγαλιαζόμενο
Πνεύμα Κρίσεως
Πνεύμα Καύσεως
Πνεύμα Αγαθόν
Πνεύμα Συντετριμμένο
Πνεύμα Ευθές
Πνεύμα Άδολο
Πνεύμα Περίλυπο
Πνεύμα Επιστήμης
Πνεύμα Καλλιτεχνίας