ΝΗΣΤΕΙΑ - ΦΑΓΗΤΟ

 

(Τελευταία ενημέρωση 17/7/2013)

(Ιωήλ 2:12 ) Και τώρα διά τούτο, λέγει Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας υμών και εν νηστεία και εν κλαυθμώκαι εν πένθει.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΙΖΗΤΕΙ;

Ετοιμολογία της λέξεως "νηστεία" (αρχαία ελληνική) νηστεία / νηστεύω = [νη + ἐσθίω] = στερητικό [νη] (δεν) + [εσθίω] (τρώω) =εκούσια αποχή από τροφή

(νη-εσθίω = δεν τρώω)

ΟΤΑΝ ΕΙΜΑΙ ΝΗΣΤΙΚΟΣ , ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΦΑΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.

 

Ποιο είναι το πραγματικό νόημα της νηστείας;

   Η μεγαλύτερη επιθυμία ακόμη και από την γενετήσια ορμή είναι αυτή του φαγητού. Ο Θεός μας προτρέπει να νηστεύουμε και να προσευχόμαστε για πολλούς λόγους. Είναι ίσως το ισχυρότερο όπλο του χριστιανού. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να ταπεινωθεί μπροστά στον Θεό, αρνούμενος από τον εαυτό του την απολαυστική ανάγκη του φαγητού. Αυτή η άσκηση γυμνάζει τον πιστό στην εγκράτεια, ένα απαραίτητο στοιχείο για την εν Θεώ πορεία. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει: (Α' Κορινθίους 9:27). δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γείνω αδόκιμος. Υποβάλλει δηλαδή εκούσια τον εαυτό του σε μια δουλαγωγία, για να έχει την εξουσία το πνεύμα επί της σαρκός και να μην παρασέρνει η σάρκα αυτόν στις απατηλές επιθυμίες της.

   Επίσης ο χριστιανός δεικνύει με την νηστεία , ότι (Ματθαίος 4:4). Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού. Αρνούμενος στον εαυτό του το φαγητό, μια βασική ανάγκη του σώματος για να επιζήσει, μαρτυρεί ότι ο Θεός , ο κατασκευαστής, είναι δυνατός να συντηρήσει αυτό δια της πίστεως, και χωρίς αυτό. Αυτή η γυμνασία αυξάνει τον πνευματικό άνθρωπο και τον καθιστά νικητή επί της σαρκός.

   Το πόσο σημαντική είναι η προσευχή συνδυαζόμενη με νηστεία, μας το φανερώνει ο Κύριος μας , ενώ οι μαθητές προσπαθούσαν να εκβάλουν ένα δαιμόνιο που τελικα δεν τα κατάφεραν, τους αναφέρει ότι: (Ματθαίος 15:21). Τούτο δε το γένος δεν εξέρχεται, ειμή διά προσευχής και νηστείας.

 Από πλευράς υγιεινής , οι επιστήμονες μας λένε ότι η αποχή από το φαγητό ανά περιόδους, είναι καλή για την αποτοξίνωση του οργανισμού μας. Δηλαδή το ανθρώπινο σώμα από τον κατασκευαστή μας, είναι σχεδιασμένο να ωφελείτε από την άσκηση της νηστείας.

 

Η πραγματική ουσία τής νηστείας

Δια τι ενηστευσαμεν λεγουσι καί δεν ειδες εταλαιπωρησαμεν την ψυχην ημων καί δεν εγνωρισας ιδου εν τη ημερα της νηστειας σας ευρισκετε ηδονην καί καταθλιβετε παντας τους μισθωτους σας. Ιδου νηστευετε δια δικας καί εριδας καί γρονθιζετε ασεβως μη νηστευετε καθως την σημερον δια να ακουσθη ανωθεν η φωνη σας τοιαυτη ειναι η νηστεια την οποιαν εγω εξελεξα να ταλαιπωρη ο ανθρωπος την ψυχην αυτου μιαν ημεραν να κλινη την κεφαλην αυτου ως σπαρτον καί να υποστρονη σακκον καί στακτην εις εαυτον νηστειαν θελεις ονομασει τουτο καί ημεραν δεκτην εις τόν Κύριον η νηστεια την οποιαν εγω εξελεξα δεν ειναι αυτη το να λυης τους δεσμους της κακιας το να διαλυης τα βαρεα φορτια καί το να αφινης ελευθερους τους καταδεδυναστευμενους καί το να συντριβης παντα ζυγον δεν ειναι το να διαμοιραζης τον αρτον σου εις τον πεινωντα καί να εισαγης εις την οικιαν σου τους αστεγους πτωχους οταν βλεπης τον γυμνον να ενδυης αυτον καί να μη κρυπτης σεαυτον απο της σαρκος σου Ησα.νη:3-7 [664]

 

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΝΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΤΑΠΕΙΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ ΜΑΣ . Ο Δαβίδ αναφέρει :

(Ψαλμοί 35:13) Εγώ δε, ότε αυτοί ήσαν εν θλίψει, ενεδυόμην σάκκον· εταπείνωσα εν νηστεία την ψυχήν μου· και η προσευχή μου επέστρεφεν εις τον κόλπον μου.

(Ψαλμοί 109:24) Τα γόνατά μου ητόνησαν από της νηστείας και η σαρξ μου εξέπεσεν από του πάχους αυτής.

ΕΠΙΣΗΣ:

(Έσδρας 8:21) Τότε εκήρυξα εκεί νηστείαν παρά τον ποταμόν Ααβά, όπως ταπεινωθέντες ενώπιον του Θεού ημών, ζητήσωμεν παρ' αυτού ευθείαν οδόν διά ημάς και διά τα τέκνα ημών και διά πάντα τα υπάρχοντα ημών.

 

(Ψαλμοί 69:10) Και έκλαυσα ταλαιπωρών εν νηστεία την ψυχήν μου, αλλά τούτο έγεινεν εις όνειδός μου.

 

(Ιωνάς 3:5 ) Και οι άνδρες της Νινευή επίστευσαν εις τον Θεόν και εκήρυξαν νηστείαν και ενεδύθησαν σάκκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών· (6) διότι ο λόγος είχε φθάσει προς τον βασιλέα της Νινευή και εσηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε την στολήν αυτού επάνωθεν εαυτού και εσκεπάσθη με σάκκον και εκάθησεν επί σποδού. (7) Και διεκηρύχθη και εγνωστοποιήθη εν τη Νινευή διά ψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και ελαλήθη, οι άνθρωποι και τα κτήνη, οι βόες και τα πρόβατα, να μη γευθώσι μηδέν, μηδέ να βοσκήσωσι, μηδέ ύδωρ να πίωσιν·

 

(Α' Βασιλέων 21:27) Ως δε ήκουσεν ο Αχαάβ τους λόγους τούτους, διέρρηξε τα ιμάτια αυτού και έβαλε σάκκον επί την σάρκα αυτού και ενήστευσε, και εκοίτετο περιτετυλιγμένος σάκκον και εβάδιζε κεκυφώς.

 

Νηστεύουμε όταν πενθούμε καί πενθούμε όταν νηστεύουμε

 • -καί επένθυσαν,καί έκλαυσαν,καί ενήστευσαν έως εσπέρας,διά τόν Σ..  Σαμ.Β'α:12[298]
 • -καί σηκωθεις ο Έσδρας απ εμπροσθεν του οικου του ΘΕΟΥ ΥΠΗΓΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΑΝ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΙΑΣΕΙΒ ΚΑΙ ΟΤΕ ΗΛΘΕΝ ΕΚΕΙ ΑΡΤΟΝ ΔΕΝ ΕΦΑΓΕΝ ΚΑΙ ΥΔΩΡ ΔΕΝ -ΕΠΙΕ ΔΙΟΤΙ ΗΤΟ ΕΙΣ ΠΕΝΘΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΙΚΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΔΡ.Ι:6[462]
 • -Εγώ δέ,ότε αυτοί ήσαν εν θλίψει,ενεδυόμην σάκκον,εταπείνωσα εν νηστεία τήν ψυχήν μου,καί η προσευχή μου επέστρεφεν είς τόν κόλπο μου Ψαλ.λε[35[:13[528]
 • -Εν ταίς ημέραις εκείναις εγώ ο Δανιήλ ήμην πενθών τρείς ολοκλήρους εβδομάδας Αρτον επιθυμητόν δέν έφαγον,καί κρέας καί οίνος δέν εισήλθεν είς τό στόμα μου,  Δαν.ι:2:3[797]
 • -καί τωρα δια τουτο λεγει ΚΥΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΤΕ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΕΞ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΚΛΑΥΘΜΩ ΚΑΙ ΕΝ ΠΕΝΘΕΙ ΙΩΗΛ Β:12[809]
 • -Διά τί ημείς καί οι φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά,οι δέ μαθηταί σου δέν νηστεύουσι;καί είπε πρός αυτούς ο Ιησούς,Μήπως δύνανται οι υιοί τού νυμφώνος νά πενθώσιν,ενόσω είναι μετ'αυτών ο νυμφίος; θέλουσιν όμως ελθεί ημέραι,όταν αφαιρεθή απ'αυτών ο νυμφίος,καί τότε θέλουσι νηστεύσει  Ματθ.θ:14:15[854]

 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΝ ΝΗΣΤΕΥΑΝ ΟΣΟ ΗΤΑΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ….

(Ματθαίος 9:14) Τότε έρχονται προς αυτόν οι μαθηταί του Ιωάννου, λέγοντες· Διά τι ημείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθηταί σου δεν νηστεύουσι; (Ματθαίος 9:15) Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς· Μήπως δύνανται οι υιοί του νυμφώνος να πενθώσιν, ενόσω είναι μετ' αυτών ο νυμφίος; θέλουσιν όμως ελθεί ημέραι, όταν αφαιρεθή απ' αυτών ο νυμφίος, και τότε θέλουσι νηστεύσει. (Ματθαίος 9:16) Και ουδείς βάλλει επίρραμμα αγνάφου πανίου επί ιμάτιον παλαιόν· διότι αφαιρεί το αναπλήρωμα αυτού από του ιματίου, και γίνεται σχίσμα χειρότερον. (Ματθαίος 9:17) Ουδέ βάλλουσιν οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς· ει δε μη, σχίζονται οι ασκοί, και ο οίνος εκχέεται και οι ασκοί φθείρονται· αλλά βάλλουσιν οίνον νέον εις ασκούς νέους, και αμφότερα διατηρούνται.

 

Γιατί όμως ο Θεός θέλει να ταπεινωθούμε;

…για να κατοικήσει μέσα μας!!!

(Ησαΐας 57:15) Διότι ούτω λέγει ο Ύψιστος και ο Υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι Ο Αγιος· Εγώ κατοικώ εν υψηλοίς και εν αγίω τόπω· και μετά του συντετριμμένου την καρδίαν και του ταπεινού το πνεύμα, διά να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδίαν των συντετριμμένων.

 

…και να μας φυλάξει από τον όλεθρο - καταστροφή!!!

(Παροιμίες 18:12) Προ του αφανισμού υψόνεται η καρδία του ανθρώπου· και η ταπείνωσις προπορεύεται της δόξης.

 

…και να μας δώσει την χάρη Του!!!

(Α' Πέτρου 5:5) Ομοίως οι νεώτεροι υποτάχθητε εις τους πρεσβυτέρους. Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους ενδύθητε την ταπεινοφροσύνην· διότι ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν.

 

Η επιλεκτική αποχή βρωμάτων (τροφής) δέν είναι παρά Θεού καί δέν έχει σχέση μέ τήν νηστεία!

(Α' Κορινθίους 10:25) Παν το πωλούμενον εν τω μακελλίω τρώγετε, μηδέν εξετάζοντες διά την συνείδησιν· (26) διότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. (27) Και εάν τις των απίστων σας προσκαλή και θέλετε να υπάγητε, τρώγετε ό,τι βάλλεται έμπροσθέν σας, μηδέν εξετάζοντες διά την συνείδησιν. (28) Εάν δε τις σας είπη, Τούτο είναι ειδωλόθυτον, μη τρώγετε δι' εκείνον τον φανερώσαντα και διά την συνείδησιν· διότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. (29) Συνείδησιν δε λέγω ουχί την ιδικήν σου, αλλά την του άλλου. Επειδή διά τι η ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλης συνειδήσεως; (30) Και εάν εγώ μετ' ευχαριστίας μετέχω, διά τι βλασφημούμαι δι' εκείνο, διά το οποίον εγώ ευχαριστώ; (31) Είτε λοιπόν τρώγετε είτε πίνετε είτε πράττετέ τι, πάντα πράττετε εις δόξαν Θεού. (32) Μη γίνεσθε πρόσκομμα μήτε εις Ιουδαίους μήτε εις Έλληνας μήτε εις την εκκλησίαν του Θεού, (33) καθώς και εγώ κατά πάντα αρέσκω εις πάντας, μη ζητών το ιδικόν μου συμφέρον, αλλά το των πολλών, διά να σωθώσι

 

(Α Κορινθίους 8:8) το φαγητον ομως δεν συνιστα ημας εις τον Θεον διοτι ουτε εαν φαγωμεν περισσευομεν ουτε εαν δεν φαγωμεν ελαττουμεθα

 

Ήταν προφητεμένο ότι θα έρθει εποχή που οι άνθρωποι θα νηστεύουν , κάνοντας επιλεκτική χρήση φαγητών, προστάζοντας αποχή από αλλά (πχ. κρέας λαδί, κτλ.)

(Α' Τιμόθεο 4:1) Το δε Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς θέλουσιν αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, (2) διά της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτών συνείδησιν κεκαυτηριασμένην, (3) εμποδιζόντων τον γάμον, προσταζόντων αποχήν βρωμάτων, τα οποία ο Θεός έκτισε διά να μεταλαμβάνωσι μετά ευχαριστίας οι πιστοί και οι γνωρίσαντες την αλήθειαν. (4) Διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν, και ουδέν απορρίψιμον, όταν λαμβάνηται μετά ευχαριστίας· (5) διότι αγιάζεται διά του λόγου του Θεού και διά της προσευχής.

 

Ιστορικά στοιχεία της νηστείας (πως αλοιώθηκε ο θεσμός αυτός στην πορεία)

       Εις την Χριστιανική Εκκλησία, η τήρησης της νηστείας ήτο προαιρετική και γενικός οι νηστείαι ήσαν ακαθόριστοι μέχρι του 4ου αιώνος, ότε εθεσπίσθη νηστεία τεσσαράκοντα ημερών, πλέον της Μεγ. Εβδομάδος, προ του Πάσχα, εξ ου και η ονομασία της ως « Μεγάλης Τεσσαρακοστής ». Πλην ταύτης η Ορθόδοξος Εκκλησία καθόρισε, πολύ βραδύτερον και άλλες τρεις μικρότερες νηστείας, ήτοι την προ των Χριστουγέννων ( 40 ημερών ), 1-14 Αυγούστου, και την των Αγίων Αποστόλων.

Τελεία ασιτία τηρείται υπό τινών Χριστιανών κατά τας τρεις πρώτες ημέρες της Με. Τεσσαρακοστής ως και κατά την Με. Παρασκευή. Όλοι οι πιστοί υποχρεούνται εις την τήρησιν των ανωτέρω νηστειών ως και άλλων τινών διαρκείας μιας μόνο ημέρας, πλην των νηπίων, γερόντων, ασθενών οδοιπόρων κ.λ.πνεύμα.

     Η Δυτική Εκκλησία έχει καθορίσει δύο είδη νηστειών ήτοι τας της Θείας Ευχαριστίας ( κατά τας προ της Θείας Ευχαριστίας ημέρας ) ως και τας εκκλησιαστικάς. Κατ’ αυτές απαγορεύεται κυρίως το κρέας.

     Οι Διαμαρτυρόμενοι κατήργησαν μεν τας νηστείας, πλην οι πιστοί των απέχουν πλήρως τροφής κατά τας περιπτώσεις κατά τας οποίας αισθάνονται την ανάγκη ιδιαιτέρας πνευματικής ανατάσεως ατομικής ή και εκκλησιαστικής.

       Οι Αγγλικανοί ακολουθούν κατά το πλείστο το σύστημα νηστειών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

 

 

Πως θέλει ο Θεός να γίνεται η νηστεία;

1)   Χωρίς να φάμε τίποτα…

(Εσθήρ 4:16) Ύπαγε, σύναξον πάντας τους Ιουδαίους τους ευρισκομένους εν Σούσοις, και νηστεύσατε υπέρ εμού και μη φάγητε και μη πίητε τρεις ημέρας, νύκτα και ημέραν· και εγώ και αι θεράπαιναί μου θέλομεν νηστεύσει ομοίως· και ούτω θέλω εισέλθει προς τον βασιλέα, το οποίον δεν είναι κατά τον νόμον· και αν απολεσθώ, ας απολεσθώ. (17) Και απελθών ο Μαροδοχαίος έκαμε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν η Εσθήρ.

 

(Έσδρας 10:6) Και σηκωθείς ο Έσδρας απ' έμπροσθεν του οίκου του Θεού, υπήγεν εις το οίκημα του Ιωανάν υιού του Ελιασείβ· και ότε ήλθεν εκεί, άρτον δεν έφαγεν και ύδωρ δεν έπιε· διότι ήτο εις πένθος διά την παράβασιν των μετοικισθέντων.

 

(Ιωνάς 3:5) Και οι άνδρες της Νινευή επίστευσαν εις τον Θεόν και εκήρυξαν νηστείαν και ενεδύθησαν σάκκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών· (6) διότι ο λόγος είχε φθάσει προς τον βασιλέα της Νινευή και εσηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε την στολήν αυτού επάνωθεν εαυτού και εσκεπάσθη με σάκκον και εκάθησεν επί σποδού. (7) Και διεκηρύχθη και εγνωστοποιήθη εν τη Νινευή διά ψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και ελαλήθη, οι άνθρωποι και τα κτήνη, οι βόες και τα πρόβατα, να μη γευθώσι μηδέν, μηδέ να βοσκήσωσι, μηδέ ύδωρ να πίωσιν· (8) αλλ' άνθρωπος και κτήνος να σκεπασθώσι με σάκκους και να φωνάξωσιν ισχυρώς προς τον Θεόν· και ας επιστρέψωσιν έκαστος από της οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας, ήτις είναι εν ταις χερσίν αυτών.

 

 

(Δανιήλ 10:2) Εν ταις ημέραις εκείναις εγώ ο Δανιήλ ήμην πενθών τρεις ολοκλήρους εβδομάδας. (3) Άρτον επιθυμητόν δεν έφαγον και κρέας και οίνος δεν εισήλθεν εις το στόμα μου ουδέ ήλειψα εμαυτόν παντελώς, μέχρι συμπληρώσεως τριών ολοκλήρων εβδομάδων.

 

(Λουκάς 4:1) Ο δε Ιησούς, πλήρης Πνεύματος Αγίου, υπέστρεψεν από τον Ιορδάνην και εφέρετο διά του Πνεύματος εις την έρημον, (2)πειραζόμενος υπό του διαβόλου ημέρας τεσσαράκοντα, και δεν έφαγεν ουδέν τας ημέρας εκείνας· αφού δε αύται ετελείωσαν, ύστερον επείνασε. (3) Και είπε προς αυτόν ο διάβολος· Εάν είσαι Υιός του Θεού, ειπέ προς τον λίθον τούτον να γείνη άρτος. (4) Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν, λέγων· είναι γεγραμμένον ότι με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον Θεού.

 

(Πράξεις 9:9) Και ήτο τρεις ημέρας χωρίς να βλέπη, και δεν έφαγεν ουδέ έπιεν.

 

2)   Να μην το επιδεικνύουμε οτι νηστεύουμε

(Ματθαίον 6:16-18) καί οταν νηστευητε μη γινεσθε ως οι υποκριται σκυθρωποι διοτι αφανιζουσι τα προσωπα αυτων δια να φανωσιν εις τους ανθρωπους οτι νηστευουσιν αληθως σας λεγω οτι εχουσιν ηδη τον μισθον αυτων συ ομως οταν νηστευης αλειψον την κεφαλην σου καί νιψον το προσωπον σου δια να μη φανης εις τους ανθρωπους οτι νηστευεις αλλ εις τον πατερα σου τον εν τω κρυπτω καί ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω θελει σοι ανταποδωσει εν τω φανερω.

 

3)   Η νηστεία πρέπει να συνοδεύεται πάντα με προσευχή

(Έσδρας 8:23) Ενηστεύσαμεν λοιπόν και ικετεύσαμεν τον Θεόν ημών περί τούτου· και έγεινεν ίλεως προς ημάς.

(Ιωνάς 3:8) αλλ' άνθρωπος και κτήνος να σκεπασθώσι με σάκκους και να φωνάξωσιν ισχυρώς προς τον Θεόν· και ας επιστρέψωσιν έκαστος από της οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας, ήτις είναι εν ταις χερσίν αυτών.

(Ματθαίος 17:21) Τούτο δε το γένος δεν εξέρχεται, ειμή διά προσευχής και νηστείας.

(Λουκάς 2:37) και αύτη ήτο χήρα ως ετών ογδοήκοντα τεσσάρων, ήτις δεν απεμακρύνετο από του ιερού, νύκτα και ημέρανλατρεύουσα τον Θεόν εν νηστείαις και προσευχαίς·

(Πράξεις 14:23) Και αφού εχειροτόνησαν εις αυτούς πρεσβυτέρους κατά πάσαν εκκλησίαν, προσευχηθέντες με νηστείας, αφιέρωσαν αυτούς εις τον Κύριον, εις τον οποίον είχον πιστεύσει.

(Πράξεις 10:30) Και ο Κορνήλιος είπε· Από τεσσάρων ημερών ήμην νηστεύων μέχρι της ώρας ταύτης, και την εννάτην ώραν προσηυχόμην εν τω οίκω μου· και ιδού, εστάθη ενώπιόν μου ανήρ με ενδύματα λαμπρά,

 

4)   Καθορίζοντας την χρονική διάρκεια της νηστείας

Κατ΄ επιλογήν του πιστού:

 

Ο Δαβίδ 1 ημέρα

(Β' Σαμουήλ 3:35) Ήλθεν έπειτα πας ο λαός διά να κάμωσι τον Δαβίδ να φάγη άρτον, ενώ ήτο έτι ημέρα· αλλ' ο Δαβίδ ώμοσε λέγων, Ούτω να κάμη ο Θεός εις εμέ και ούτω να προσθέση, εάν γευθώ άρτον ή άλλο τι, πριν δύση ο ήλιος.

 

Εσθήρ και οι συμπατριώτες της 3 ημέρες

(Εσθήρ 4:16) καί νηστεύσατε υπέρ εμού,καί μή φάγητε καί μή πίητε τρείς ημέρας,νύκτα καί ημέραν,καί εγώ καί αι θεράπαιναί μου θέλομεν νηστεύσει ομοίως.

 

Οι Νινευίτες νήστευσαν 3 ημέρες

 

Ο Απόστολος Παύλος 3 ημέρες

(Πράξεις 9:9) καί ητο τρεις ημερας χωρις να βλεπη καί δεν εφαγεν ουδε επιεν.

 

Ο Κορνήλιος 4 ημέρες

(Πράξεις 10:30) καί ο Κορνήλιος είπε,από τεσσάρων ημερών ήμην νηστεύων μέχρι τής ώρας ταύτης,καί τήν εννάτην ώραν προσηυχόμην εν τώ οίκω μου,καί ιδού..

 

Ο Δαλιήλ 21 ημέρες

(Δανιήλ 10:2) Εν ταις ημέραις εκείναις εγώ ο Δανιήλ ήμην πενθών τρεις ολοκλήρους εβδομάδας. (3) Άρτον επιθυμητόν δεν έφαγον και κρέας και οίνος δεν εισήλθεν εις το στόμα μου ουδέ ήλειψα εμαυτόν παντελώς, μέχρι συμπληρώσεως τριών ολοκλήρων εβδομάδων.

 

Ο Μωϋσής νήστεψε 40 ημέρες

(Εξοδος 34:28)καί ήτο εκεί μετά τού Κυρίου τεσσαράκοντα ημέρας καί τεσσαράκοντα νύκτας,άρτον δέν έφαγε,καί ύδωρ δέν έπιε.

(Δευτερονόμιο 9:18) Οτε ανέβην εις τό όρος διά νά λάβω τάς πλάκας τάς λιθίνας..τότε έμεινα εν τώ ορει τεσσαράκοντα ημέρας καί τεσσαράκοντα νύκτας,άρτον δέν έφαγον καί ύδωρ δέν έπιον..καί προσέπεσον ενώπιον τού Κυρίου,καθώς πρότερον,τεσσαράκοντα ημέρας καί τεσσαράκοντα νύκτας άρτον δέν έφαγον καί ύδωρ δέν έπιον,εξ αιτίας πασών τών αμαρτιών σας τάς οποίας ημαρτήσατε.

 

Ο Ηλίας νήστεψε 40 ημέρες

(Βασιλέων Α' 19:8) καί σηκωθείς,έφαγε καί έπιε,καί μέ τήν δύναμιν τής τροφής εκείνης ωδοιπόρησε τεσσαράκοντα ημέρας καί τεσσαράκοντα νύκτας,έως Χωρήβ τού όρους τού Θεού.

 

Ο Χριστός νήστεψε 40 ημέρες

(Ματθαίον 4:2 , Λουκάν 4:2) καί νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα,καί νύκτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε (μαρτυρεί ότι δεν είχε φάει τις 40 ημέρες που νήστευε ο Κύριός μας)

 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Γιά ποιόν τήν κάνουμε

Τήν κάνουμε γιά εμάς οχι γιά τόν Θεό Ζαχ.ζ:5:6[836]

Ο τρώγων διά τόν Κύριον τρώγει,διότι ευχαριστεί είς τόν Θεόν,καί ο μή τρώγων,διά τόν Κύριον δέν τρώγει,καί ευχαριστεί είς τόν Θεόν Ρωμ.ιδ:6[1004]

Τότε εκήρυξα εκεί νηστείαν,παρά τόν ποταμόν Ααβά,όπως ταπεινωθέντες ενώπιον τού Θεού ημών, ζητήσωμεν παρ'αυτού ευθείαν οδόν διά ημάςΕσδρ.η:21[460]

 

Γιατί γίνεται η νηστεία [ Γιά νά αδυνατίσει η σάρκα και να δυναμώσει το πνεύμα ] να εισακουσθεί η προσευχή μας και να πάρουμε το αίτημά μας

Οι δε δούλοι αυτού είπον προς αυτόν, Τι είναι τούτο, το οποίον έκαμες; ενήστευες και έκλαιες περί του παιδίου, ενώ έζη· αφού δε απέθανε το παιδίον, εσηκώθης και έφαγες άρτον.22 Και είπεν, Ενώ έτι έζη το παιδίον, ενήστευσα και έκλαυσα, διότι είπα, Τις εξεύρει; ίσως ο Θεός με ελεήση, και ζήση το παιδίον· 23 αλλά τώρα απέθανε· διά τι να νηστεύω; μήπως δύναμαι να επιστρέψω αυτό πάλιν; εγώ θέλω υπάγει προς αυτό, αυτό όμως δεν θέλει αναστρέψει προς εμέ.  Σαμ.Β’ ιβ:21-23[309]

καί εφοβηθη ο Ιωσαφάτ καί εδοθη εις το να εκζητη τον ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΕΚΗΡΥΞΕ ΝΗΣΤΕΙΑΝ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ  ΧΡΟΝ.Β’Κ:3[434]

Ενηστεύσαμεν λοιπόν και ικετεύσαμεν τον Θεόν ημών περί τούτου· και έγεινεν ίλεως προς ημάς.  Εσδρ.η:23[460]

καί οτε ηκουσα τους λογους τουτους εκαθησα καί εκλαυσα καί επενθησα ημερας καί ενηστευον καί προσηυχομην ενωπιον του ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΝΕΕΜ.Α:4[463]

καί είπε πρός αυτούς τούτο τό γένος[τών δαιμονίων[δέν δύναται νά εξέλθη δι'ουδενός άλλου τρόπου, ειμή διά προσευχής καί νηστείας Μαρκ.θ:29[889[Ματθ.ιζ:21[864]

καί αφού εχειροτόνησαν εις αυτούς πρεσβυτέρους,κατά εκκλησίαν,προσευχηθέντες μέ νηστείας, αφιέρωσαν αυτούς εις τόν Κύριον,εις τόν οποίον είχον πιστεύσει.  Πραξ.ιδ:23[976]

 

Η νηστεία στο αντρόγυνο

Ερώτηση: Όταν μέσα σε ένα αντρόγυνο ένας από τους δύο θέλει να νηστεύει τι πρέπει να κάνει ;

Απάντηση: Για να κάνει νηστεία πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με το άλλο μέλος. Εάν το άλλο μέλος δεν θέλει λόγο έλλειψης εγκράτειας τότε να μην την κάνει την νηστεία.

Μή αποστερείται αλλήλους,εκτός εάν είναι τι εκ συμφώνου πρός καιρόν,διά νά καταγίνησθε είς τήν νηστείαν καί είς τήν προσευχήν,καί πάλιν συνέρχεσθε επί τό αυτό,διά νά μήν σάς πειράζει ο σατανάς διά τήν ακράτειά σας  Κορ.Α'ζ:5[1011]

 

 

 Σύγκριση Νηστείας στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Γινότανε στα φανερά

Εσθήρ δ1-3

Γίνεται στα κρυφά

Ματθ.ς΄16

Το φανέρωνε ότι νηστεύει

Σαμ.Β΄α11-12

Δεν πρέπει να το φανερώσεις

Ματθ. ς΄18

Χρησιμοποιούσε στάχτη

Εσθήρ δ3

Καταργείται.

---

Έριχναν χώμα στο κεφάλι τους

Ιησούς ζ6

     » »

---

Έσκιζαν τα ρούχα τους

Γενες.λζ34

     » »

---

Δεν πλενότανε ούτε αλειφότανε

Δανιήλ ί3

Πλένεσαι και αλείφεσαι

Ματθ. ς΄17

Φορούσε σάκο

Ψαλμ.ξθ11

Ντύνεσαι κανονικά

Ματθ. ς΄17

Υπήρχε ελευθερία βούλησης

Δανιήλ ί3

Υπάρχει ελευθερία βούλησης

Πράξ.ίγ2

Υπάρχει προκ/μενος χρόνος

Λευϊτ.κγ26-32

Δεν υπάρχει προκ/μενος χρόνος

Πράξ.ίδ23

Γινότανε με προσευχή

Δανιήλ θ1-23

Γίνεται με προσευχή

Πράξεις ιγ2

Ο άντρας αποφασίζει για την νηστεία και Δεν συνεννοείται.

Ιωνάς γ5

Στο αντρόγυνο υπάρχει συνεννόηση για νηστεία

Κορ.Α΄ζ5

Δεν έτρωγε ούτε έπινε τίποτα

Δανιήλ ί3

Δεν τρως ούτε πίνεις τίποτα

Ματθ.δ2

Απείχε από Σαρκικές επιθυμίες

Ιωήλ β16

Απέχεις από σαρκικές επιθυμίες

Κορ.Α΄ζ5

 

Άλλα εδάφια περί ΝΗΣΤΕΙΑΣ

 1. (Β Σαμ ιβ/16) και ικετευσεν ο δαβιδ τον Θεον υπερ του παιδιου και ενηστευσεν ο δαβιδ και εισελθων διενυκτερευσε κοιτομενος κατα γης
 1. (Β Σαμ ιβ/23) αλλα τωρα απεθανε δια τι να νηστευω μηπως δυναμαι να επιστρεψω αυτο παλιν εγω θελω υπαγει προς αυτο αυτο ομως δεν θελει αναστρεψει προς εμε
 2. (Β Χρον κ/3) και εφοβηθη ο ιωσαφατ και εδοθη εις το να εκζητη τον Κυριον και εκηρυξε νηστειαν δια παντος του ιουδα
 3. (Εσδρ η/21-23) τοτε εκηρυξα εκει νηστειαν παρα τον ποταμον ααβα οπως ταπεινωθεντες ενωπιον του Θεου ημων ζητησωμεν παρ αυτου ευθειαν οδον δια ημας και δια τα τεκνα ημων και δια παντα τα υπαρχοντα ημων 22 διοτι ησχυνθην να ζητησω παρα του …
 4. (Νεεμ α/4) και οτε ηκουσα τους λογους τουτους εκαθησα και εκλαυσα και επενθησα ημερας και ενηστευον και προσηυχομην ενωπιον του Θεου του ουρανου
 5. (Νεεμ θ/1) και εν τη εικοστη τεταρτη ημερα τουτου του μηνος συνηχθησαν οι υιοι ισραηλ με νηστειαν και με σακκους και με χωμα εφ εαυτους 2 και εχωρισθη το σπερμα του ισραηλ απο παντων των ξενων και σταθεντες εξωμολογηθησαν τας αμαρτιας αυτων και τας ανομιας των πατερων αυτων
 6. (Εσθ δ/3) και κατα πασαν επαρχιαν οπου εφθασεν η προσταγη του βασιλεως και το διαταγμα αυτου ητο μεγα πενθος μεταξυ των ιουδαιων και νηστεια και θρηνος και ολολυγμος πολλοι εκοιτοντο με σακκον και σποδον
 7. (Ψαλμ ρθ/24) τα γονατα μου ητονησαν απο της νηστειας και η σαρξ μου εξεπεσεν απο του παχους αυτης
 8. (Δαν θ/3) και εστρεψα το προσωπον μου προς Κυριον τον Θεον δια να καμω προσευχην και δεησεις εν νηστεια και σακκω και σποδω
 9. (Ιωηλ α/14) αγιασατε νηστειαν κηρυξατε συναξιν επισημον συναξατε τους πρεσβυτερους παντας τους κατοικους του τοπου εις τον οικον Κυριου του Θεου σας και βοησατε προς τον Κυριο
 10. (Ιωηλ β/12) και τωρα δια τουτο λεγει Κυριος επιστρεψατε προς εμε εξ ολης της καρδιας υμων και εν νηστεια και εν κλαυθμω και εν πενθει 13 και διαρρηξατε την καρδιαν σας και μη τα ιματια σας και επιστρεψατε προς Κυριον τον Θεον σας 14 τις οιδεν αν θελη επιστρεψει και μεταμεληθη και αφησει ευλογιαν κατοπιν αυτου προσφοραν και σπονδην εις Κυριον τον Θεον υμων 15 σαλπισατε σαλπιγγα εν σιων αγιασατε νηστειαν κηρυξατε συναξιν επισημον 16 συναθροισατε τον λαον αγιασατε την συναξιν συναξατε τους πρεσβυτερους συναθροισατε τα νηπια και τα θηλαζοντα μαστους ας εξελθη ο νυμφιος εκ του κοιτωνος αυτου και η νυμφη εκ του θαλαμου αυτης